Free Shipping on ALL ORDERS - Same day shipping on orders in by 3pm EST!
Miracle EDP 3.4 oz
Miracle EDP 3.4 oz

Miracle EDP 3.4 oz

Part Number:3147758029383
Your Price: $0.00

Lancôme Miracle

Nhãn hi?u : Lancôme

Gi?i tính : N?

N?ng d? : Eau de Parfum

Phát hành : 2000

Nhà pha ch? : Alberto Morillas, Harry Fremont

Nhóm huong : Huong Hoa C? - Floral

Phong cách : N? tính, tinh ngh?ch

Xu?t x? : Pháp

Huong d?c trung 
Huong d?u: Qu? v?i, hoa lan Nam Phi.
Huong gi?a: Hoa m?c lan, g?ng, qu? quýt h?ng, tiêu, hoa nhài.
Huong cu?i: H? phách, x? huong, hoa nhài.

 Nu?c hoa Miracle ra m?t nam 2002, du?c d?ng sáng t?o b?i Harry Fremont và Alberto Morillas. Miracle c?a Lancome là chai nu?c hoa có th? du?c phác h?a chính xác qua hai t?: tràn d?y nang lu?ng và s? khám phá. V? d?p hi?n h?u trong cu?c s?ng chính là s? c?m nh?n và trân quý t?ng giây phút c?a cu?c s?ng nhu m?t phép màu hay cung chính là n? l?c d? b?t d?u l?i t? d?u.

 

Huong v? h? tiêu cay n?ng ôm tr?n l?y v? g?i c?m l?ng l?y c?a x? huong và g? phách. Huong v?i cang m?ng ngon ng?t ch?m phá nh?ng di?m nh?n l?p lánh c?a lan Nam Phi g?i lên b?c tranh bình minh dón chào m?t ngày m?i v?i nh?ng huong thom r?c r?, tinh khôi và sôi d?ng nh?t. Âm thanh du duong c?a tiêu và g?ng d?m thêm nhung n?t nh?c m?c lan tinh t?, t?t c? hòa quy?n nên b?n giao hu?ng kì di?u v?a quy?n ru l?ng l?y c?a v? cay, v?a nh? nhàng tinh khôi c?a hoa c?. V? d?p bùng n? c?a huong lài d?n d?t ta d?m chìm trong v? d?p g?i c?m c?a x? huong và h? phách, khép l?i l?p huong cu?i ?m áp và t?a sáng r?c r?.

M?u chai du?c thi?t k? b?i Charless Boussiquet, không c?u k? ph?c t?p nhung luôn d?t hi?u qu? c?n thi?t. Màu h?ng pha tím nh? luôn mang l?i c?m giác m?m m?i và n? tính và di kèm v?i chi?c n?p b?c thanh l?ch. Miracle c?a Lancôme mang d?y d? tính ch?t c?a m?t lo?i nu?c hoa Phuong Ðông hi?n d?i, luu l?i trên co th? b?n là mùi huong n?ng nàn c?a t?ng h?p x? huong và h? phách.

 Joyful. Empowering. Inspiring. MIRACLE is a sudden and marvelous revelation that life is extraordinary, that life is a miracle. This sensual, spicy floral fragrance is bursting with the zest of brilliant Freesia, peppered with Ginger and serenely balanced by warm Amber notes.