Free Shipping on ALL ORDERS - Same day shipping on orders in by 3pm EST!
D&G The One for Men EDP 3.3 oz
D&G The One for Men EDP 3.3 oz

D&G The One for Men EDP 3.3 oz

Part Number:677
Your Price: $0.00

Nhãn hi?u:Dolce & Gabbana

Gi?i tính:Nam

N?ng d?:Eau de Toilette

Phát hành:2008

Nhà pha ch?:Olivier Polge

Xu?t x?:Ý

Nhóm huong:Huong G? Cay N?ng - Woody Spicy

Phong cách:L?ch lãm, nam tính, c? di?n.

Huong d?c trung

Huong d?u: Ngò thom, Cây húng qu?, Qu? bu?i.
Huong gi?a: G?ng, Hoa cam, B?ch d?u kh?u.
Huong cu?i: H? phách, G? tuy?t tùng, Cây thu?c lá.

N?i ti?p thành công r?c r? c?a s?n ph?m nu?c hoa The One dành cho phái n?, vào d?u tháng 3 nam 2008, thuong hi?u Dolce & Gabbana cho ra m?t s?n ph?m nu?c hoa dành cho phái nam v?i tên g?i The One for Men. S?n ph?m nu?c hoa này du?c s?n xu?t b?i Stefano Gabbana v?i ý tu?ng ban d?u dem l?i m?t lo?i nu?c hoa v?a ch?t nam tính và c? di?n, không ph?i là lo?i c? di?n thu?ng th?y mà còn ph?i n?i ti?ng, là m?t mùi huong mà phái n? ph?i say mê.

The one for men mang m?t nét g?i c?m, kích thích và mang d?m ch?t phuong dông k?t h?p hài hòa v?i mùi huong c?a thu?c lá cùng v?i các n?t huong chính nhu b?ch d?u kh?u, g?ng, g? tuy?t tùng, và v? cam. Nó dem l?i m?t c?m giác v?a c? di?n v?a hi?n d?i, d?y s?c s?ng và h?p d?n. S?n ph?m mang d?n m?t mùi huong ?p áp, g?i c?m và n?ng nàn v?i v? c?a mùi thu?c lá và g?, không quá h?c, r?t nh? nhàng v?i m?t chút huong gia v?. M? d?u là mùi huong cam tràn ng?p. Nhanh chóng chuy?n thành huong gi?a v?i các mùi v? cay c?a g?ng, cây ngò thom và b?ch d?u kh?u. Sau dó phai d?n và d?ng l?i m?t mùi huong cu?i k?t h?p c?a g? và thu?c lá dem l?i m?t c?m giác r?t nam tinh và riêng bi?t.

 

Thi?t k? chai b?ng th?y tinh, n?i b?t v?i các du?ng nét hình h?c và cân d?i, ti?p dó du?c trang trí v?i c? chai b?ng b?c và n?p chai hình ch? nh?t c?u k? v?i tông màu nâu bút chì. The One for Men bi?u tu?ng cho s? xa hoa và sang tr?ng c?a thuong hi?u Dolce & Gabbana. Các t? l? thi?t k? chai g?i nh? d?n bô vét du?c c?t may riêng c?a hãng.

Dolce & Gabbana The One for Men là m?t s?n ph?m nu?c hoa thi?t k? riêng cho phái nam: h?p d?n và g?i c?m, song v?n r?t tao nhã và tinh t?. Ðó là nh?ng ngu?i dàn ông luôn bi?t cách cham sóc b?n thân, táo b?o và luôn thu hút ánh nhìn c?a t?t c? m?i ngu?i.