Free Shipping on ALL ORDERS - Same day shipping on orders in by 3pm EST!
Burberry London for Woman EDP 3.3 oz
Burberry London for Woman EDP 3.3 oz

Burberry London for Woman EDP 3.3 oz

Part Number:279
Your Price: $0.00

Nhóm nu?c hoa: Huong hoa c?

Gi?i tính: N?

Ð? tu?i khuyên dùng: Trên 25

Nam ra m?t: 2006

N?ng d?: EDP

Nhà pha ch?: Dominique RopionJean-Marc Chaillan

Ð? luu huong: Lâu - 7 gi? d?n 12 gi?

Ð? to? huong: Xa - To? huong trong vòng bán kính 2 mét

Th?i di?m khuyên dùng: Ngày, Ðêm, Thu, Ðông

Phong cách: tao nhã, g?i c?m, n? tính

Huong d?u: Hoa h?ngHoa kim ngânQu? quýt.

Huong gi?a: Hoa nhàiHoa m?u donHoa TiareQuýt Clementine.

Huong cu?i: X? huongCây ho?c huongG? dàn huong.

Ði?m t?t: Mùi huong cân b?ng, có pha m?t chút huong nam tính

T?ng quan: Burberry London s? là m?t s?n ph?m dáng cân nh?c d?i v?i các cô nàng tr? trung có cá tính m?nh và nang d?ng. Thích h?p cho các bu?i ho?t d?ng ngoài tr?i, dã ngo?i, mùa Xuân và mùa Hè

London c?a Burberry ra d?i nam 2006 và du?c sáng t?o ra b?i Dominique Ropion và Jean-Marc Chaillan. Hãy mang theo mùi huong c?a mùa hè d?n m?i noi và m?i th?i di?m trong nam, dòng nu?c hoa m?i c?a Burberry là hi?n thân c?a s? thanh l?ch và hi?n d?i. Nó du?c ví nhu m?t b?c tranh thu nh? c?a l?i s?ng t? do, d?c l?p và tho?i mái t?i thành ph? London.

Burberry London là m?u nu?c hoa c? di?n mang huong hoa c? và có mùi huong d?c trung c?a hoa nhài t?i l?p huong gi?a. Huong d?u là huong hoa h?ng và hoa kim ngân k?t h?p hài hòa v?i huong trái quýt. Huong hoa nhài , hoa Tiare và hoa m?u don hòa huy?n thành l?p huong gi?a. Và huong cu?i s? d? l?i mùi huong c?a x? huong, ho?c huong và g? dàn huong.

Thi?t k? chai hình ch? nh?t don gi?n, du?c b?c trong l?p v?i mang hoa van ca-rô d?c quy?n c?a Burberry. Ph?n dáy d? l? m?t chút l?p th?y tinh trong su?t hình thành nên thân chai. N?p chai hình kh?i làm t? v?t li?u có màu b?c sáng bóng

Burberry London là dòng nu?c hoa c? di?n và tinh t?, k?t h?p nh? nhàng v?i s? hi?n d?i. Mùi huong t?o s? ?m áp nhung không quá g?t, ch? y?u là huong c?a loài hoa. Burberry London s? t?o m?t huong riêng bi?t cho nh?ng cô nàng tr? trung và sang tr?ng hay có nh?ng bu?i dã ngo?i ho?t d?ng ngoài tr?i. N?u mà b?n mu?n m?t mùi huong v?a c? di?n v?a hi?n d?i thì dây là mùi huong b?n không th? b? qua khi d?n tham thành ph? London