Free Shipping on ALL ORDERS - Same day shipping on orders in by 3pm EST!
Acqua di Gio by Giorgio Armani EDT 3.4 oz
Acqua di Gio by Giorgio Armani EDT 3.4 oz

Acqua di Gio by Giorgio Armani EDT 3.4 oz

Part Number:432
Your Price: $0.00
Not for Sale.

Acqua Di Gio For Men du?c ch? t?o ra vào nam 1996, thu?c huong hoa c? trái cây b?i Alberto Morillas. L?y c?m h?ng t? v? d?p c?a Pantellerie, noi ông dã tr?i qua k? ngh? c?a mình, Armani t?o ra mùi thom c?a Aqua di Gio cho c? nam gi?i l?n n? gi?i. Huong thom dành cho nam gi?i là m?t mùi huong c?a s? t? do, d?y gió và nu?c. H?n h?p mùi huong này du?c hình thành t? s? hòa h?p hoàn h?o gi?a mùi huong ngòn ng?t m?n m?n c?a nu?c bi?n và ánh n?ng ?m áp mon tr?n trên làn da c?a b?n. Aqua di Gio d?y ánh n?ng m?t tr?i Ð?a Trung H?i nóng nhu thiêu d?t. Huong cam quýt dang d?ng v?i huong thom c?a huong th?o quy?n v?i v? m?n c?a bi?n và tinh ch?t hoa nhài trong su?t. 

 

Acqua Di Gio For Men là m?t huong thom tuoi mát, hi?n d?i, tinh khi?t. Có s? bùng n? do s? va ch?m gi?a huong cam quýt và hoa c?. Tr? thành mùi huong trái cây, cay cay và m?ng nu?c. N?t huong cu?i là m?t s? pha tr?n tuy?t v?i gi?a mùi g? và x? huong. Mùi huong n?ng nàn và d? luu huong lâu khi?n mùi huong này d?y tính kích thích. B?t d?u b?ng m?t chu?i các n?t huong cam quýt gây nh?c nh?i quy?n v?i mùi huong ng?t ngào c?a hoa nhài r?i sau dó k?t h?p v?i huong hoa c?, có thoang tho?ng huong hoa dào và nh?c d?u kh?u, và cu?i cùng ?n d?nh t?i n?t huong cu?i v?i mùi huong Ðông phuong, g? và x? huong tr?ng d?y g?i c?m, trong khi v?n gi? du?c h?n huong hoa c? và trái cây du?c pha tr?n v?i nhau m?t cách thành th?o. 

 

M?u chai c?a Acqua di Gio du?c thi?t k? don gi?n v?i thân chai th?y tinh m? v?i tên c?a thuong hi?u bên trên. Chi?c n?p chai di kèm có hình tr? tròn v?i màu s?c kim lo?i khá m?nh m? và nam tính